19 Temmuz 2018, Perşembe

Kayısının Dünya Başkenti Malatya

Kayısının Dünya Başkenti Malatya

Kayısının dünya başkenti Malatya'da işler iyi gitmiyor. Don yüzünden kayısı rekoltesinde yüzde 95'e varan düşüşler şehir ekonomisinin her alanında etkisini hissettirmiş durumda. Konut ve arsa satışlarının durma noktasına geldiği şehirden göç başladı.

Ma­lat­ya Ti­ca­ret Bor­sa­sı (MTB) Baş­ka­nı Gür­sel Öz­bey Ma­lat­ya eko­no­mi­si­nin te­mel di­re­ği olan ka­yı­sı­dan el­de edi­len ge­lir­den don se­be­biy­le 1 mil­yar TL'lik bir ka­yıp ya­şan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Bun­dan bü­tün sek­tör­le­rin et­ki­len­di­ği­ni be­lir­ten Öz­bey, "Bay­ram ön­ce­si bay­ram şe­ke­rin­den tu­tun da ber­be­rin­den ayak­ka­bı bo­ya­cı­sı­na ka­dar her tür­lü fa­ali­yet et­ki­len­di. Ma­lat­ya öl­çek­li bir il­de ka­yı­sı­dan ger­çek­le­şen 1 mil­yar TL'lik ka­yıp bü­yük öl­çü­de his­se­di­li­yor. Va­tan­daş sif­tah­sız dük­ka­nı­nı ka­pa­tı­yor" de­di.

He­nüz des­tek gör­e­medik

Ka­yı­sı üre­ti­ci­le­ri­ne des­tek ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Öz­bey şöy­le ko­nuş­tu: "Ara­zi­nin du­ru­mu­na gö­re üre­ti­ci­ye des­tek ve­ri­le­bi­lir. Ma­ale­sef he­nüz yar­dım gö­re­me­dik. Sa­de­ce üre­ti­ci­mi­zin ta­rım kre­di­sin­de Zi­ra­at Ban­ka­sı'na borç­la­rı er­te­len­di. 350-400 mil­yon do­lar ih­ra­cat ge­li­ri kay­bı, ge­ri ka­lan da iç pi­ya­sa­da kay­bı var. Ma­lat­ya, böl­ge­sin­de ih­ra­cat­ta bi­rin­ci sı­ra­da olan bir il. Üre­ti­ci­ye al­ter­na­tif ürün ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ka­yı­sı ol­ma­sa fark­lı bir ürün ol­sa va­tan­daş onu sa­tar­dı sı­kın­tı­ya gir­mez­di. Ku­ru erik, ba­dem gi­bi ürün­ler hak­kın­da ça­lış­ma ya­pı­la­bi­lir­di ama bu Ta­rım Ba­kan­lı­ğı'nın yap­ma­sı ge­re­ken bir ça­lış­ma."

200 tondan 10 to­na düş­tü

Ka­yı­sı­da ya­şa­nan fe­la­ke­tin, Ma­lat­ya'nın eko­no­mi­si­nin te­me­li­ni sars­tı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Öz­bey, "30 Mart'ta Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ya­şa­nan don ola­yı Ma­lat­ya'mız­da çok bü­yük bir ha­sa­ra ne­den ol­du. 200 bin ton ola­rak bek­le­nen ku­ru ka­yı­sı re­kol­te­si 10 bin to­na düş­tü. Bu da Ma­lat­ya
eko­no­mi­si­nin te­me­li­ni sars­tı" de­di.

Eh­li­yet için 450 lira öde­ne­mi­yor

Ka­yı­sı­nın bu se­ne ol­ma­yı­şı sü­rü­cü kurs­la­rı­nı bi­le zo­ra sok­tu. Eh­li­yet al­mak için tüm pro­se­dür­le­ri­ni ta­mam­la­yan aday­lar 450 lira öde­ye­me­di­ği için eh­li­yet­le­ri­ni ala­mı­yor. Bu du­ru­mun sü­rü­cü kurs­la­rın­da dos­ya yı­ğıl­ma­sı­na yol aç­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Emin Sü­rü­cü Kur­su Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Emin Kaf­far, “Bu yıl ka­yı­sı­yı do­nun vur­ma­sı Ma­lat­ya eko­no­mi­si­ni di­rek et­ki­le­di. Sü­rü­cü kurs­la­rı çok cid­di bir eko­no­mik sı­kın­tı içe­ri­sin­de. Geç­ti­ği­miz yıl­la­rın bu ay­la­rın­da eli­miz­de dos­ya kal­maz­ken bu yıl sa­de­ce yüz­de 10’luk bir dos­ya ta­le­bi ol­du­” di­ye ko­nuş­tu.

Şehirden göç başladı

Ka­yı­sı­nın bu se­ne ürün ver­me­me­si yü­zün­den bir­çok ki­şi­nin gün­de­lik iş­ler­de ça­lış­mak için il­den göç et­ti­ği­ni ifa­de eden Kaf­far, “Her se­ne ka­yı­sı top­la­mak için göç alan Ma­lat­ya bu se­ne göç ve­ri­yor. Bir­çok ki­şi An­tal­ya­’da tu­ris­tik te­sis­ler­de ça­lış­ma­ya git­ti. Çev­re il­ler­de ça­lış­ma­ya gi­den bir­çok ai­le ol­du. An­la­ya­ca­ğı­nız ka­yı­sı bu se­ne Ma­lat­ya­’ya top at­tır­dı. Bir­çok ki­şi if­las et­ti­” de­di

3 bin 500 kişi ehliyet alamadı

Sa­de­ce ken­di kur­sun­da 300’ün üze­rin­de dos­ya­nın kal­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Kaf­far "Bir­çok ki­şi pa­ra­sı­nı öde­miş, sı­nav­la­rı geç­miş ama dos­ya­sı­nı ala­mı­yor. Çün­kü eh­li­yet al­mak için ve­re­cek 450 li­ra­sı yok. Şe­hir ge­ne­lin­de 30’a ya­kın sü­rü­cü kur­su var. Bun­lar­da 3 bin 3 bin 500 ci­va­rın­da dos­ya bek­li­yor. Sa­de­ce me­mur ve me­mur ço­cuk­la­rı eh­li­yet alı­yor.

Es­ki­den ço­cu­ğu­na 2 çu­val ka­yı­sı ve­ren ba­ba oğ­lu­nun eh­li­yet al­ma­sı­nı sağ­lı­yor­du" de­di.  Kaf­far, yak­la­şık 1000 ki­şi­nin is­tih­dam edil­di­ği sek­tö­rün bu yıl çok kö­tü dar­be ye­di­ği­ni ve ge­rek­li des­tek­ler sağ­lan­maz ise ka­yıp­la­rı­nın çok ola­ca­ğı­nı söy­le­di.

Emlak büroları kapandı

Şeh­rin eko­no­mi­sin­de ya­şa­nan sı­kın­tı em­lak sek­tö­rün­de de ken­di­ni gös­te­ri­yor. Geç­ti­ği­miz yı­la gö­re ko­nut sa­tış­la­rı­nın bu mev­sim­de yüz­de 60 ge­ri­le­di­ği­ni be­lir­ten Ma­lat­ya Em­lak Ko­mis­yon­cu­la­rı Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Ali Öz­gül, "Em­lak sek­tö­rü­ne bü­yük dar­be vu­rul­du. 2014 yı­lın­da 100 ki­şi em­lak bü­ro­su­nu ka­pat­tı. Her­kes ar­tık 2015'i bek­li­yor. Ge­çen yı­la kı­yas­la ev fi­yat­la­rın­da yüz­de 15 dü­şüş ol­du" de­di.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

kayısı malatya

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı