19 Temmuz 2018, Perşembe

CHP lideri 'istifa' çıkışlarına ne dedi?

CHP lideri 'istifa' çıkışlarına ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını ve kurultay tartışmalarını değerlendirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti Genel Merkezi’nde kabul ettiği Sözcü yazarı Saygı Öztürk’eCHP kurultayına dair değerlendirmede bulundu ve “Aday olacağım” dedi.

7 Haziran sonrası Türkiye’nin bilinçli bir biçimde gerilim ortamına sürüklendiğini ileri süren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “PKK ve IŞİD, terörü azdırarak vatandaşta ciddi bir gelecek kaygısı yarattı. Günlük sıkıntılarından arındırılan halk, can derdine düştü. Sonuçta da 1 Kasım’da 7 Haziran’a göre çok farklı bir tablo ortaya çıktı” dedi

1 Ka­sım se­çim­le­rin­de or­ta­ya çı­kan tab­lo­dan son­ra is­ti­fa­ çağ­rı­la­rı ya­pı­lan ve he­men ola­ğa­nüs­tü ku­rul­ta­ya git­me­si is­te­nen CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, ilk de­ğer­len­dir­me­sini SÖZ­CÜ­’ye yap­tı. “Kim­se umut­suz ol­ma­sın. Çün­kü CHP va­r” di­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, ocak ayın­da ya­pıl­ma­sı bek­le­nen ku­rul­tay­da aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı ve şu çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­le­ri yap­tı:

GE­LE­CEK KAY­GI­SI YA­RA­TIL­DI

Ge­rek 7 Ha­zi­ran, ge­rek­se 1 Ka­sım se­çim bil­dir­ge­le­ri­miz si­ya­si par­ti­ler ta­ra­fın­dan ör­nek alın­dı. Bu Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de bir ilk­tir. Bu du­rum ay­nı za­man­da CHP’­nin top­lu­mun so­run­la­rı­na sağ­lık­lı yak­laş­tı­ğı­nı, bek­len­ti­le­ri­ne uy­gun çö­züm öne­ri­le­ri ge­tir­di­ği­ni de gös­te­ri­yor. 7 Ha­zi­ran son­ra­sı Tür­ki­ye bi­linç­li ola­rak ge­ri­lim or­ta­mı­na sü­rük­len­di. Bu sü­reç­te AK­P’­ye en bü­yük des­te­ği PKK ver­di. Ge­ri­lim or­ta­mı­nı tır­man­dır­dı. Ay­nı şe­kil­de IŞİ­D’­in An­ka­ra­’da­ki can­lı bom­ba ey­le­miy­le top­lum fark­lı bir bek­len­ti­nin içi­ne so­kul­du. Top­lum ken­di gün­lük ga­ile­le­rin­den arın­dı­rıl­dı ve cid­di bir ge­le­cek kay­gı­sı ya­ra­tıl­dı. So­nuç­ta 1 Ka­sı­m’­da 7 Ha­zi­ra­n’­a gö­re çok fark­lı bir tab­lo or­ta­ya çık­tı.

BEK­LEN­Tİ­MİZ GER­ÇEK­LEŞ­ME­Dİ

Aday­la­rın yüz­de 85’i ön se­çim­le be­lir­len­di. Sı­nır­lı kon­ten­jan kul­lan­dık. Ta­ba­nın is­tek­le­ri­ne uy­gun po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­di­ği­miz­den kim­se­nin bir şüp­he­si ol­ma­sın. Or­ta­ya çı­kan se­çim tab­lo­su bi­zim bek­len­ti­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­tir­me­di. Bu­nun bi­zim dı­şı­mız­da­ki bel­li bi­lim in­san­la­rı ta­ra­fın­dan da de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir. Biz de­ğer­len­dir­me­yi, öze­leş­ti­ri­yi, ne­re­ler­de ne ek­si­ği­miz ol­du­ğu­nun de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pı­yo­ruz ama ob­jek­tif ola­rak ola­yı ana­liz eden ra­por­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var. Bu ko­nu­da bel­li çev­re­ler ça­lı­şı­yor, on­la­rın ra­por­la­rı­nı da in­ce­le­ye­ce­ğiz. Ba­zı isim­le­rin kon­ten­jan ada­yı ola­rak yer al­ma­ma­sı eleş­ti­ril­di. Kon­ten­ja­nı­mız sı­nır­lı. Ba­zı MYK üye­le­ri ve Par­ti Mec­li­si üye­le­ri­mi­zi de aday ola­rak gös­te­re­me­dik. Tü­zük de­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­ti­rip kon­ten­jan hak­kı­nı bir kez kul­la­na­nın ikin­ci kez kon­ten­jan­dan aday gös­te­ril­me­ye­cek. Ta­ba­na gü­ven ve­ren, TBMM’­de ba­şa­rı gös­te­ren­ler ön se­çi­me gi­rip ge­lir. Böy­le bir de­ği­şik­lik ger­çek­leş­ti­rir­sek ‘Ben MYK’­ya gir­dim, mil­let­ve­ki­li se­çi­li­ri­m’ al­gı­sı­nı da or­ta­dan kal­dır­mış olu­ruz.

PAR­Tİ­NİN SA­ĞA KAY­DI­ĞI YOK

Ba­zı aday­lar ne­de­niy­le par­ti­mi­zin sa­ğa kay­dı­ğı­na iliş­kin eleş­ti­ri­ler var. Ta­ma­men duy­gu­sal bir söy­lem. Par­ti­nin sa­ğa kay­dı­ğı fa­lan yok. Par­ti ken­di çiz­gi­sin­de, dün­ya­da­ki de­ği­şi­me pa­ra­lel ola­rak de­ği­şe­rek yol alı­yor. Bi­zim se­çim bil­dir­ge­miz or­ta­da. Se­çim bil­dir­ge­miz eğer ge­niş halk kit­le­le­ri­nin, dü­şük ge­lir­li­le­rin, or­ta ge­lir­li­le­rin so­run­la­rı­na çö­züm üret­mi­yor­sa, sa­de­ce bir grup üst sı­nı­fın so­run­la­rı­na çö­züm üre­ti­yor­sa ‘par­ti sa­ğa kay­dı­’ di­ye­bi­li­riz. Ama par­ti­nin prog­ra­mı, tü­zü­ğü, se­çim bil­dir­ge­le­ri bi­zim ger­çek an­lam­da sos­yal de­-mok­rat bir par­ti ol­du­ğu­mu­zu or­ta­ya ko­yu­yor. Bu­nu yal­nız biz de­ğil, ba­ğım­sız çev­re­ler söy­lü­yor­lar za­ten. Eğer siz sağ ve sol kav­ra­mı­nı ki­şi­ye in­dir­ger­se­niz, o za­man ki­şi­sel bek­len­ti­le­ri­niz kar­şı­lan­ma­dı­ğı için böy­le bir eleş­ti­ri ya­pı­yor­su­nuz de­mek­tir. Geç­miş­te sa­ğa oy ve­ren bi­ri­nin CHP’­ye gel­me­si, üye ol­ma­sı, prog­ra­mı­nı, se­çim bil­dir­ge­si­ni be­nim­se­me­si, bi­zim yap­ma­mız ge­re­ken bir şey as­lın­da. Bı­ra­kın öte­le­me­yi, dı­şa­rı­da tut­ma­yı, tam ter­si­ne on­la­rı ka­zan­ma­mız ve par­ti­ye ge­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Ola­ya böy­le bak­mak la­zım.

BA­ŞA­RI OLA­RAK GÖR­ME­DİM

Se­çim ön­ce­si bü­tün araş­tır­ma şir­ket­le­ri­ par­ti­mi­zin oy ora­nı­nı 25-28 ban­dın­da gös­te­ri­yor­du. Ama be­nim bek­len­tim yüz­de 30 çı­ta­sı­nın aşıl­ma­sıy­dı. O za­man psi­ko­lo­jik eşi­ği aş­mış ola­cak­tık. Bu ger­çek­leş­me­di. 7 Ha­zi­ran se­çi­mi son­ra­sı Tür­ki­ye fark­lı bir gü­ven­lik bek­len­ti­si­ne so­kul­du. Bu ne­den­le MHP ve HDP’­de oy ka­yıp­la­rı ol­du, biz­de ise art­tı. Bu­na rağ­men ‘o­yu­muz art­tı, ba­şa­rı­lı ol­du­k’ de­me­yi doğ­ru bul­ma­dım, bu­nu da ba­şa­rı ola­rak gör­me­dim.

İN­SAN­LAR CAN DER­Dİ­NE DÜŞ­TÜ

7 Ha­zi­ran ön­ce­si ve son­ra­sı tab­lo çok fark­lı. 400’e ya­kın po­lis, as­ker, va­tan­daş ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. En bü­yük kat­li­amı An­ka­ra­’da ger­çek­leş­tir­di­ler. PKK ve IŞİD açık­ça bu bağ­lam­da te­rö­rü az­dı­ra­rak hü­kü­me­te des­tek ol­du­lar. Hü­kü­met­ de te­rö­rü ge­rek­çe ola­rak kul­lan­dı. Bu at­mos­fe­rin iyi tah­lil edil­me­si la­zım. 100 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği te­rör ey­le­min­de si­zin eko­no­mik va­at­ler­de bu­lun­ma­nı­zın bir an­la­mı kal­maz. Va­tan­daş can der­din­de çünkü.

İS­Tİ­FA­YI HİÇ DÜ­ŞÜN­ME­DİM

Oy ora­nı­mı­zın net­leş­me­sin­den son­ra is­ti­fam konuşuldu. Açık­ça­sı is­ti­fa et­me­yi ak­lım­dan ge­çir­me­dim. CHP’­yi di­ğer par­ti­ler­le kı­yas­la­ma­mak ge­re­ki­yor. De­mok­ra­tik ku­ral­lar ne­yi ge­rek­ti­ri­yor­sa bu­nun ge­re­ği ye­ri­ne ge­ti­ri­lir. Ola­ğa­nüs­tü ku­rul­tay ta­lep­le­ri ol­du. Bi­zim ku­rul­tay sü­re­ci­miz za­ten baş­la­mış­tı. Ocak ayın­da se­çim ya­pı­la­cak. Ku­rul­ta­ya ola­ğa­nüs­tü de git­se­niz, nor­mal iş­le­yi­şin­de de git­se­niz bü­yük bir ola­sı­lık­la ocak ayın­da ku­rul­tay top­la­na­cak. Se­çim ön­ce­si de is­ti­fa et­me­yi doğ­ru bul­mam. Ye­ni­den aday ola­ca­ğım.

CHP’­NİN AK­P’­DEN FAR­KI VAR

AK­P’­de Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kon­gre top­lan­ma­dan ge­nel baş­ka­nın kim ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. AK­P’­nin ku­rul­ta­yı ya­sa gereği şek­len ya­pı­lı­yor. De­mok­ra­si­nin iş­le­me­di­ği­ni gör­mek için AK­P’­ye bak­ma­nız ye­ter­li. De­mok­ra­tik ku­ral­la­rın iş­le­di­ği de CHP’­de gö­rü­lür. Ku­rul­ta­ya gi­dil­di­ğin­de aday­lar çı­ka­cak, ko­nu­şa­cak, he­def­le­ri­ni an­la­ta­cak. Ka­za­nan ki­şi de ge­nel baş­ka­nı­mız ola­cak, ba­şa­rı­sı için he­pi­mi­zin des­tek ol­acağız.

SÖZCÜ’ye sansür kendi ayağımıza kurşun sıkmak

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, G-20 zir­ve­si­ne SÖZ­CÜ­’nün alın­ma­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di ve şun­la­rı söy­le­di:

“Nor­mal­de G-20, Tür­ki­ye­’nin ta­nı­tı­mı açı­sın­dan çok önem­li bir top­lan­tı. Fa­kat med­ya­ya, ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­lar bir an­lam­da G-20’ye göl­ge dü­şür­dü. Her gün şe­hit ce­na­ze­le­ri­nin gel­di­ği bir ül­ke­de G-20 top­lan­tı­sı ya­pı­lı­yor. Di­ğer ül­ke­ler ta­nı­tım için bu­nu iyi kul­lan­dı­lar. Biz­de G-20 top­lan­tı­sın­da, bü­tün dün­ya ba­sı­nı med­ya­ya ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­yı ko­nuş­tu. Bu da Tür­ki­ye­’nin ken­di aya­ğı­na kur­şun sık­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor. Bu­nu ka­pat­mak için de Da­vu­toğ­lu ‘Tür­ki­ye­’yi şi­ka­yet et­me­yin zor du­ru­ma dü­şür­me­yi­n’ di­ye açık­la­ma ya­pı­yor. Bu tab­lo­yu ya­ra­tan siz­si­niz.”

AKP artık ülkeyi hiçbir şekilde yönetemez!

“AKP, se­çim­ler­de tek ba­şı­na ik­ti­da­ra gel­di ama Tür­ki­ye­’yi yö­ne­te­me­z” di­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, ik­ti­dar par­ti­si­nin meş­ru­iye­ti­nin bir­çok çev­re­de sor­gu­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

“AKP, de­mok­ra­si­yi as­kı­ya alıp bas­kı­cı bir yö­ne­ti­mi sür­dü­rü­yor. AKP ar­tık ‘dev­let par­ti­si­’ ko­nu­mu­na gel­miş­tir. Va­li­siy­le, kay­ma­ka­mıy­la, em­ni­yet mü­dü­rüy­le, bü­tün kad­ro­la­rıy­la son se­çim­de AKP için ça­lış­tı­lar. Muh­tar­lar kay­ma­kam­lar ara­cı­lı­ğıy­la bas­kı al­tı­na alın­dı, AKP pro­pa­gan­da­sı­na zor­lan­dı. Med­ya üze­rin­de­ki bas­kı­lar gi­de­rek ar­tı­rıl­dı. Bel­li çev­re­le­re yo­ğun bas­kı­lar ya­pıl­dı. Hat­ta AK­P’­yi eleş­ti­ren­ler ölüm­le teh­dit edil­di.”

Umutsuzluğa kapılmak yok…

Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte de CHP’nin doğruları söylemeye ısrarla devam edeceğini söyledi. 1 Kasım seçimlerinin ardından bel­li çev­re­ler­de umut­suz­luk belirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama şu­nu söy­le­ye­yim: Hiç kim­se umut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma­sın. Yüz­de 49’un kar­şı­sın­da yüz­de 51 var. Yüz­de 51 umut­suz­lu­ğa dü­şü­yor­sa, so­run o za­man yüz­de 51’de. Umut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma gi­bi bir dü­şün­ce ol­ma­ma­lı. Emek­çi ke­sim­ler, ba­sın öz­gür­lü, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü açı­sın­dan mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Sür­dür­mek zo­run­da­yız.”

KAYNAK: GERÇEK GÜNDEM

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

chp aday kurultay kılıcdaroglu

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı